Ambassade van België in de Verenigde Arabische Emiraten
Home Consulaire diensten Notariële bevoegdheid

Notariële bevoegdheid

COVID-19 crisis en digitale notariële volmacht

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 is het sedert 04.05.2020 mogelijk dat de burger een digitale volmacht verleent aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte, in zijn/haar plaats, kan ondertekenen bij een Belgische notaris (Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 d.d. 30.04.2020 - Belgisch Staatsblad 04.05.2020).

Het is evenwel vereist dat de burger/volmachtgever, die zich kan bevinden in binnen- of buitenland, beschikt over een aansluiting op het internet, een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of de app “itsme”. Met die tools kan de burger dan een digitale volmacht geven aan een notariële medewerker of aan een vertrouwenspersoon in België die de akte vervolgens in zijn/haar plaats zal ondertekenen.

Notariële volmacht - algemeen

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, wijziging van de huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, schenking, aankoop en verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament bij openbare akte of internationaal testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.).

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.

Immers, enkel de consulaire posthoofden waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, zijn wettelijk bevoegd tot het verlijden van notariële akten.

Op basis van het beginsel van 'Belgisch belang' mogen de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België op voorwaarde dat hen vooraf een ontwerpakte van een Belgisch notaris wordt voorgelegd.

Zij mogen weigeren op te treden als notaris indien een juridische of feitelijke moeilijkheid hen daarvan weerhoudt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.

Lees meer...